Notulen Algemene Ledenvergadering 2017

Datum: 3 maart 2017
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Uilennest Heemse

1. Opening

Onze voorzitter Martijn Breukelman heet een ieder van harte welkom op deze ALV en start met
diverse highlights te laten zien van De Grunte in 2016.
De presentatie is als bijlage bijgevoegd

2. Notulen ALV/ jaarverslag 2015 (gehouden op …

Er zijn geen opmerkingen ontvangen, noch zijn er vanuit de aanwezige leden opmerkingen op de
notulen van het jaarverslag over 2015. Deze waren vorig jaar maart reeds op de website van De
Grunte geplaatst. Hierbij worden deze notulen tevens goedgekeurd.

3. Jaarverslag AquaKids (Hillet Dekker)

Vraag: wat is het rendement van de zwemloop en/of de herfstinstuif?
Antwoord Hillet: deze activiteiten leveren b.v. naamsbekendheid op en kans op ledengroei.
Daarnaast is het voor de kids ook gewoon leuk, wat dus plezier en betrokkenheid oplevert.

4. Jaarverslag wedstrijdwemmen (Eric Havelaar)

Er worden 2 avonden gepland voor uitleg/training inzake veiligheid (EHBO). Hiervoor zullen 2
personen worden aangesteld, die het aanspreekpunt vormen tussen bestuur en de eerste
hulpverleners ( los van het inplannen bij zwemwedstrijden, dit is aan de VOF/zwemcie)
Vraag Sep Kalter: zijn er mogelijkheden om aan toernooien mee te doen aan het begin van het
wedstrijdseizoen?
Antwoord Eric: dit kan zeker interessant zijn om dit te organiseren. Graag input geven aan hem cq
de zwemcommissie welke toernooien er zijn, zodat dit concreet overwogen kan worden

5. Jaarverslag waterpolo (Ruud Wesselink)

Geen vragen

6. Jaarverslag recreatief zwemmen (Christa Koole)

Vraag Gerrit Veurink: vallen zwemmers in de leeftijd van 12-14 jaar, die geen wedstrijden zwemmen onder afdeling ‘wedstrijdzwemmen’ of ‘recreatief’?
Antwoord Christa: momenteel vallen deze onder afdeling recreatief. Als zij b.v. wel wedstrijden
willen zwemmen met uitzondering van competitiewedstrijden is het te overwegen om ze onder
afdeling wedstrijdzwemmen te laten vallen.
Vraag Alfred Leideman: komt er een nieuwe trainer voor de masters?
Antwoord Christa: hier wordt nog naar gezocht. Er is de intentie om een nieuwe trainer te krijgen

7. Jaarverslag sponsorcommissie (Alfred Leideman)

De sponsorcie heeft leden tekort. Het zou heel goed zijn als er versterking vanuit de waterpolo
komt. Welke waterpoloer wil lid worden van de sponsorcommissie?

Er is een 2e sponsor gevonden voor de trainersshirts. Dit is Vericon. De andere reeds gevonden sponsor is Nemaco.

Rabobank clubkascampagne: Alfred doet het verzoek om je stem uit te brengen in het voordeel van
De Grunte om een zo hoog mogelijk bedrag voor onze vereniging binnen te kunnen slepen.
Er zijn geen vragen vanuit de leden

8. Jaarverslag WhozNext (Laura Wesselink)

Vraag Alfred Leideman: Hoe kan het dat de deelnemers aan activiteiten van WhozNext alleen van de zwemafdeling komen en niet ook van de waterpolo komen?
Antwoord Laura: dit is onbekend. WhozNext richt zich met de organisatie van de activiteiten op de
gehele vereniging. Voorstel: via de trainers zou er meer aandacht voor kunnen komen, alsmede
iemand van de waterpolo in de organisatie van een activiteit zetten.

9. Verslag kascontrolecommissie

Namens de leden wordt het verslagen d uitgevoerde controle (zie jaarverslag) goedgekeurd. In 2018 wil Lambert Lenters nogmaals de kascontrole uitvoeren. De 2e persoon die de controle dan zal doen is Matthieu Meerlo.

10. Jaarverslag penningmeester (Anja Leideman)

Vraag Gerrit Veurink: houd je in de begroting ook al rekening met kosten voor 2018 en niet alleen
voor 217?
Antwoord Anja: ja, daar wordt aan gedacht

11. Contributiemodel

Geen vragen. De voorgestelde contributieverhoging zal worden doorgevoerd per maart 2017. Hierbij zal tevens rekening worden gehouden met de verhoging voor invoering van vergoedingen voor de trainers (zie punt 14a).

12. Bestuur- en commissieverkiezingen

Anja Leideman wordt herbenoemd als penningmeester. De ALV is hiermee akkoord
Christa Koole wordt herbenoemd als voorzitter recreatief. De ALV is hiermee akkoord
Hillet Dekker wordt herbenoemd als voorzitter aquakids. De ALV is hiermee akkoord

13. Sportverkiezing

De sportverkiezing wordt uitgereikt aan waterpolo H1-team vanwege kampioenschap en promotie
tijdens seizoen 2016/ 2016. Martijn reikt de wisselbeker uit aan Ruud Wesselink/ aanvoerder H1.

14. Vragen aan de leden namens het bestuur door de voorzitter

a) Verzoek voor toestemming om de jaarcyclus te veranderen en gelijk laten lopen met het
wedstrijdseizoen ipv volgen van een kalenderjaar, zoals momenteel wordt gedaan. De
penningmeester is hiermee akkoord. Dit betekent dat er eind 2017 nogmaals een ALV
gehouden moet worden. Voor de sponsorcommissie kan de factuurcyclus naar haar
sponsoren ongewijzigd blijven. De leden stemmen in met dit voorstel.
b) Invoeren vergoeding voor trainers. De leden gaan akkoord met het invoeren van deze pilot,
voor seizoen 2017/ 2018.

15. Rondvraag

a) Gerrit Veurink: Moeten we doorgaan met organiseren van de waterpolo- en Vechtrace?
Aanleiding is dat er weinig animo is voor deelname vanuit de eigen vereniging. Er is daarnaast
een groot financieel belang is om dit te blijven organiseren vanwege de sponsorinkomsten. Dit
zal geadresseerd worden in de volgende bestuursvergadering hoe deelname laagdrempeliger en
aantrekkelijker gemaakt kan worden, b.v. voor de aquakids.
b) Natalie Hofman: waarom is de Grunte tijdens de lange baan wedstrijden na januari niet meer
aanwezig, terwijl dit bij korte baan tot aan januari wel het geval is en waarom moeten de
zwemmers de kosten voor deelname aan kampioenschapwedstrijden langebaan na januari zelf
betalen, terwijl dit daarvoor door De Grunte wordt vergoed. Antwoord: Vanuit de
wedstrijdorganisatie van De Grunte worden de reguliere wedstrijden als competitie, limieten,
KNZB circuits en Recreatieve Vijfkampen geregeld. Dit geldt voor startnummers en
inschrijvingsgeld. De wedstrijden Langebaan, en ook de LAC’s in de 25 meter baden, zijn voor
rekening van de zwemmers. Dit geldt ook voor wedstrijden als de aanstaande Minioren- en
Juniorencup in Eindhoven. Er zijn gelukkig meerdere zwemmers die graag meedoen met deze
wedstrijden, zoals laatst in Drachten en Nijmegen. Opgeven voor deze wedstrijden loopt vooral
via selectie@degrunte.nl. Volgens de zwemcommissie is in het verleden niet door de vereniging
betaald voor deze bijzondere wedstrijden.
c) Vragen Pieter Ekkel/ via e-mail voorafgaand aan de vergadering ontvangen: officials tekort: is
het een idee om een extra ledengroep te creëren: ondersteunde leden. Dit zijn bv leden zich
wel inzetten voor de club, maar bv geen kinderen meer hebben en/of zelf niet meer mee
trainen. Bv voor 3 euro per maand zijn ze wel lid met de verplichting: zoals ondersteunen lid
official: min 3 maal als official inzet. Ondersteunend lid veiligheid min 3 maal inzet als
EHBO/BHVer (zelf onderhoud van certificaat). Wellicht kunnen dan ook oud leden van bv
Zwemclub Gramsbergen worden aangeschreven? Antwoord: Wordt op genomen op de
actiepuntenlijst van het bestuur.

Secretaris ZPV De Grunte