ALV De Grunte benoemt nieuwe ereleden, en stemt in met bestuurswisselingen en beleidsplan

Op vrijdag 11 maart 2016 werd de Algemene Ledenvergadering van ZPV De Grunte georganiseerd. Tijdens deze vergadering zijn er nieuwe ereleden benoemd. Tevens zijn de leden akkoord gegaan met enkele bestuurswisselingen en ondersteund men de inhoudelijke pijlers waar het bestuur zich op wil gaan richten. Het boekjaar 2015 is met een positief saldo afgesloten en zowel de kascontrolecommissie als de leden hebben het bestuur daarom decharge verleend.

Ereleden

Met een luid applaus werd het voorstel van het bestuur om zowel Mark Engbersen als Martin & Christa Koole te benoemen tot erelid van onze vereniging. Alle drie zijn ruim 40 jaar lid van De Grunte. Mark heeft sinds 1985 verschillende bestuurlijke functies vervuld waaronder secretaris van het schoonspringen en de waterpolo-afdeling. Gedurende twee perioden was hij voorzitter van het dagelijks bestuur ( 1998 -2006 en 2009-2016).

Ook Martin kwam al jong bij De Grunte, waar zijn vader vroeg in de jaren 70 optrad als voorzitter van het dagelijks bestuur. Zijn moeder heeft jarenlang het secretariaat bemand van datzelfde bestuur. Met grote regelmaat vertelt Martin over de eindeloos vele toernooien waar hij, als waterpoloër van het eerste uur, bij betrokken was.

Bij De Grunte leerde hij ook Christa kennen, zij werd in 1975 lid. Haar moeder herinneren velen van ons zich nog als een ijverige persoonlijkheid op het secretariaat en de ledenadministratie. Christa is zelf actief geweest binnen het zwemmen en bij de waterpolo, waar ze ook jaren official is geweest. Momenteel is ze het bestuurslid dat belast is met de zorg voor de recreatieve zwemmer. Als bestuur danken we Mark, Martin en Christa voor hun ruime inzet in de afgelopen jaren. We hopen dat het erelidmaatschap een blijk van waardering mag zijn.

Bestuurswisselingen

Tijdens de ALV hebben zich verschillende bestuurswisselingen voorgedaan. De vergadering heeft besloten om Martijn Breukelman te benoemen tot nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur. Mark Engbersen neemt hiermee afscheid van het bestuur.

Ronald van der Woude is benoemd tot secretaris. Hij volgt Ryanne van der Pal daarmee officieel op.
Vanwege de benoeming van Martijn Breukelman tot voorzitter werd de functie van commissievoorzitter bij de waterpolo vacant. Op deze functie heeft de vergadering Ruud Wesselink benoemd.

Edith Kiela (voorzitter zwemcommissie) blijft aan tot het einde van het seizoen, en is opzoek naar een opvolger. Dit geldt op iets langere termijn ook voor Hillet Dekker (voorzitter AquaKids) zij heeft voorlopig met 1 jaar verlengd.

Inhoudelijke pijlers

Het bestuur heeft tijdens de vergadering een sterkte-zwakte analyse gepresenteerd met de daarbij horende (sportieve) doelstellingen voor de komende vijf jaar. De leden hebben deze doelstellingen ondersteund. Deze zullen op korte termijn door het bestuur worden weergegeven in een nieuw ‘beleidsplan’. Tevens zullen we een traject starten om voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij minderjarigen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te regelen.

Het bestuur wil iedereen bedanken die tijdens de ALV aanwezig is geweest.

Auteur: Martijn Breukelman

Foto: V.l.n.r. Mark, Martin en Christa Koole benoemt tot ereliden van onze vereniging.